Fami通公开新一周日本软硬件销量排行榜,《纸片马里奥:千里之门》二连冠,第二为《马里奥赛车8:豪华版》,《集合啦!动物森友会》第三。

Fami通新一周销量排行榜 《纸片马里奥》二连冠

榜单详情:

软件:

1.【Switch】《纸片马里奥:千里之门》–34,004 (149,653)

2.【Switch】《马里奥赛车8:豪华版》–6,233 (5,854,621)

3.【Switch】《集合啦!动物森友会》–5,730 (7,782,759)

4.【Switch】《任天堂明星大乱斗》–4,012 (5,517,834)

5.【PS5】《剑星》–3,958 (99,380)

6.【Switch】《我的世界》–3,846 (3,534,625)

7.【Switch】《东京都市谜案特搜事件簿》–3,768

8.【Switch】《健身环大冒险》–3,334 (3,578,646)

9.【Switch】《超级马里奥兄弟:惊奇》–3,323 (1,863,041)

10.【Switch】《喷射战士3》–3,277 (4,308,115)

硬件:

1.Switch OLED–36,567 (7,335,361)

2.PlayStation 5–17,046 (4,875,423)

3.Switch Lite–8,905 (5,864,487)

4.PlayStation 5数字版 –5,501 (785,886)

5.Switch–3,516 (19,800,873)

6.Xbox Series X–2,466 (280,625)

7.Xbox Series S–782 (313,711)

8.PlayStation 4–177 (7,926,222)